معرفی

مشخصات فردی

سیدحسین عرفانی

نام - نام خانوادگی : سیدحسین   عرفانی

پست الکترونیکی : H_Erfani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : کامپیوتر، مهندسی نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : کامپیوتر، مهندسی نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : کامپیوتر، مهندسی نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

1- مسئول دکتری پژوهش محور واحد تهران جنوب

2- مدیر گروه کامپیوتر گرایش نرم افزار در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

3- عضو شورای تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد تهران جنوبعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب - دانشکده فنی - گروه کامپیوتر نرم افزار

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-07-01

سیدحسین عرفانی
سیدحسین عرفانی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب - دانشکده فنی - گروه کامپیوتر نرم افزار
مرتبه علمی :
    استادیار
^